Avhandlingar

Carmel Heiland, Karolinska Institutet 2024

Advancements in detection of performance enhancing drugs in dried blood spots : focusing on erythropoietin


Annica Börjesson, Karolinska Institutet 2021

Side effects and experiences of doping with anabolic androgenic steroids in men and women

AAS användes för att öka muskelmassan, prestera bättre och minska i fettmängd. Männen ville skapa den perfekta manliga fysiken medan kvinnorna upplevde att deras kroppar inte var tillräckligt perfekta. Kvinnorna initierades till AAS av en man i nära förhållande medan män ofta upplevde ett grupptryck från vänner som handlade om att inte ”halka” efter i träningsresultaten. Förstahandsvalet av AAS substans skiljde sig åt mellan könen. Männen använde AAS i högre doser och det var vanligare att de använde injektionspreparat. Både män och kvinnor rapporterade typiska klassiska biverkningar av AAS. De uttryckte en oro över upplevda biverkningar men med skillnaden att kvinnor kontaktade sjukvården i ett tidigare skede än män. Få ville dock erhålla professionell hjälp för att avsluta sin användning. Individer som diagnostiserats med en personlighetsstörning uppvisade en signifikant ökad risk att rapportera aggressivitet, självmordstankar/försök och kriminalitet. Män med en pågående användning av AAS hade höga hematokrit- och hemoglobinvärden och rubbade kolesterolvärden, vilket tillsammans med ett högt blodtryck kan vara en riskfaktor för hjärt- och kärlsjukdomar. En enda dos av AAS substansen nandrolon visade sig öka den totala kolesterolnivån och gav oss en indikation på att även låga doser kan vara en bidragande riskfaktor.

Så många som 50 % av de manliga testosteronanvändarna och 100 % av de kvinnliga användarna av AAS undslapp ett positivt dopingtest eftersom gränsvärdet för ett positivt prov i samhället är högre satt (≥10). Detta indikerar att AAS användare utanför idrotten som endast använder testosteron som dopningsmedel inte lika ofta blir positiva i dopingtest.

Män och kvinnors användning av AAS är ett komplext fenomen. Det är en existentiell utmaning att nå den perfekta kroppen. Missnöjet med kroppen skapar ångest, som bemästras med hård träning, strikt kost och AAS. Låg självkänsla kompenseras genom självkontroll, disciplin och prestation. Kvinnor upplever en känsla av stolthet när de lyckas med sina prestationer. Detta är deras drivkraft, som utlöser spänningar mellan lidande och framgång. En mödosam strävan finns att balansera biverkningar av preparatets effekt. Den perfekt förvärvade manliga kroppen är skör ur både ett existentiellt och biologiskt perspektiv. Den perfekta självbilden kan lätt raseras av motgångar. Existensen kan sättas i gungning om användningen av AAS avslöjas eller om kroppen sviker på grund av sjukdom.

Yvonne Lood, Linköpings Universitet 2021
Testosterone Use and Abuse, Methodological Aspects in Forensic Toxicology and Clinical Diagnostics
Denna avhandling syftade till att studera missbruket av anabola androgena steroider utifrån ett forensiskt perspektiv, speciellt med fokus på testosteron och metodologiska problem och möjligheten att använda alternativa biomarkörer för detektion och mätning av testosteron i forensiska och kliniska frågeställningar. 

Sammanfattningsvis så  detekterades testosteron frekvent i de forensiska fallen, och ett blandmissbruk av AAS och narkotiska preparat var vanligt förekommande. Metodologiska problem identifierades med den nuvarande proceduren för detektion av testosteronmissbruk, vilket indikerar ett behov av nya analytiska strategier. En känslig och högst specifik LC-MS/MS metod för bestämning av testosteron i serum och saliv utvecklades, vilken visade sig lämplig för analys av forensiska och kliniska prover. Salivtestosteron korrelerade med fritt testosteron i serum hos både män och kvinnor, och visade sig vara en känslig markör vid testosteronbehandling, speciellt hos kvinnor. Slutsatsen är att saliv kan ha potential som en alternativ matris för detektion av missbruk av testosteron och för diagnosticering och monitorering av androgent status.  

Jenny Mullen, Karolinska Institutet 2018
Urinary steroid profiles in doping testing
Sammanfattningsvis så är steroidpasset den bästa metoden för att upptäcka doping med testosteron, men det är svårt att bevisa doping med steroidpasset då det är svårt att se skillnad på naturliga variationer och doping med låga doser. Det finns flera andra faktorer som kan påverka steroidpasset och det skulle behövas en ordentlig kartläggning av alla dessa faktorer för att kunna underlätta för dem som utvärderar passen.

Alfhild Grönbladh, Uppsala Universitet 2013
Growth hormone and anabolic androgenic steroids effects on neurochemistry and cognition
Syftet med denna avhandling var att undersöka hur GH och AAS (nandrolondekanoat) påverkar olika signalsystem i hjärnan samt substansernas effekter på kognitiva funktioner, med fokus på inlärning och minne. Studierna är utförda på vuxna hanråttor. Resultaten visade att GH kunde förbättra minnet medan AAS enligt vissa parametrar verkade försämra minnet. Resultaten visade även att GH påverkade både GABA-systemet och det opioida systemet i olika delar av hjärnan. Skillnader sågs i vissa hjärnregioner som är involverade i kognitiva funktioner och det kan betyda att GHs effekter på beteenden som inlärning och minne kan ha ett samband med förändringar i dessa signalsystem.

Lena Lundholm, Uppsala Universitet 2013
Substance Use and Violence : Influence of Alcohol, Illicit Drugs and Anabolic Androgenic Steroids on Violent Crime and Self-directed Violence
Resultaten av denna avhandling antydde att AAS-användning i sig inte är en proximal riskfaktor för våldsbrott; den observerade risken beror förmodligen på att sambruk av andra ämnen samtidigt förekommer.

Nina Gårevik, Karolinska Institutet 2013
Quantitative influence of exogenous androgens on serum lipid profile and endocrine functions
Anabola androgena steroider (AAS) vid dopning har främst varit ett problem inom idrott. Fokus har nu gått över till dopningen i samhället, vilket är ett betydande problem för folkhälsan. Missbruk av AAS är förknippat med psykiska och somatiska biverkningar och med användning av flera andra läkemedel inklusive narkotika. Denna avhandling fokuserar på effekterna av AAS, särskilt nandrolon och testosteron, på serumlipidprofilen och endokrina funktioner.

Kristina Magnusson, Uppsala Universitet 2009
Impact of nandrolone related to cognition aggression reward dependance 
Studierna som presenterades i denna avhandling syftade till att undersöka mekanismerna som ligger till grund för dessa peptidförändringar och också att ytterligare undersöka neuropeptidergiska effekter tillskrivna nandrolonadministration. Resultaten visar signifikanta effekter på den enzymatiska omvandlingen av SP respektive Dynorphin A till deras bioaktiva metaboliter SP (1-7) respektive Leu-enkephalin-Arg6, som ett resultat av nandrolonbehandling. Mer djupgående undersökningar av det dynorfinergiska systemet visade effekter på kappa opioidreceptordensitet i olika hjärnregioner. Det var också en signifikant ökning av uttrycket av gentranskriptet av prodynorfin i hippocampus, en hjärnregion associerad med kognitiva processer. Dessutom påträffades nedsatt rumslig inlärning och minne i Morris vatten labyrintuppgift efter administrering av nandrolon. Resultaten ger ytterligare förståelse beträffande neuropeptidergiska mekanismer som ligger bakom AAS-inducerade beteendeeffekter.

Kurt Skårberg, Örebro Universitet 2009
Anabolic-androgenic steroid users in treatment : social background, drug use patterns, and criminality
Kurt Skårberg arbetar på Beroendecentrum i Örebro sedan 1997, och har i sin undersökning följt en grupp unga patienter som sökt hjälp för sitt användande av anabola androgena steroider (AAS) och andra droger. Samtliga inledde sitt användande av AAS efter att de börjat träna på gym, och det blev i sin tur inkörsporten till andra missbruksproblem och allvarlig kriminalitet, inte minst vålds- och vapenbrott.

Anna Pettersson, Uppsala Universitet 2008
Characteristics and consequences of use of anabolic androgenic steroids in poly substance abuse
Sammanfattningsvis drar denna avhandling slutsatsen att det finns ett solid samband mellan användning av AAS och användning av andra psykotropa läkemedel i vissa underpopulationer, och att användare av AAS riskerar för tidig död på grund av onaturliga orsaker som kan vara sekundära för användning av AAS.

Fia Klötz, Uppsala Universitet 2008
Anabolic Androgenic Steroids and Criminality
Anabola androgena steroider (AAS) har associerats med negativa psykiatriska effekter, aggression och våldsamt beteende. Syftet med denna avhandling var att undersöka sambandet mellan AAS användning och brottslighet med fokus på våldsbrott och om det påverkas av andra riskfaktorer för kriminellt beteende. Sammanfattningsvis så drog denna avhandling slutsatsen att det våld som kopplats till användning av AAS till stor del kan bero på andra riskfaktorer. Det verkar dock finnas ett samband mellan användning av AAS och tyngre planerad form av kriminalitet.

Birgner Carolina, Uppsala Universitet, 2008
Anabolic androgenic steroids and central monoaminergic systems: Supratherapeutic doses of nandrolone decanoate affect dopamine and serotonin
Sammanfattningsvis så verkar upprepad administrering av höga doser nandrolondekanoat till hanråttor nedreglera den dopaminerga aktiviteten i hjärnregioner som är involverade i drogberoende. Effekten av andra droger förändras om AAS har funnits i kroppen en tid. Ökningen av mängden serotonintransportörer i aggressionsrelaterade delar av hjärnan leder sannolikt till minskade halter serotonin i synapsklyftan, vilket kan vara en bakomliggande orsak till det aggressiva beteendet som ofta rapporteras hos AAS missbrukare.

Christer Ehrnborg,Göteborgs Universitet 2007
Growth Hormone in Athletes
Den som tar sprutor med tillväxthormon för att få muskler och prestera mer borde tänka om. Varken muskelmassan eller den fysiska prestationen förbättras av tillväxthormon. Det visar en avhandling vid Sahlgrenska akademin. Dopning med tillväxthormon har blivit vanligare sedan mitten av 1980-talet. Substansen ger inte samma aggressiva beteende som anabola androgena steroider, men kan orsaka andra problem, bland annat skador på hjärta, inre organ, leukemi och ge diabetesliknade symtom.
ISBN 978-91-628-7214-4

Jenny Jakobsson Schultze, Karolinska Institutet 2007
Genetics of Androgen Disposition - Implications for Doping Tests
I sin avhandling visar Jenny Jakobsson Schulze hur dopingstest i urin skulle kunna förbättras avsevärt om man samtidigt gjorde en genanalys. Män med en förändring i genen för ett viktigt enzym i nedbrytningen av testosteron (UGT2B17) utsöndrar extremt låga mängder testosteron i urinen. När dessa män "dopades" med en engångsdos av testosteron nådde 40 procent av dem aldrig upp till T/E-kvoten 4.0. Genförändringen återfinns hos cirka 10 procent av svenskarna. I länder som Kina, Japan och Korea bär 65-70 procent av befolkningen på genförändringen - och kan alltså inte utsöndra testosteron i nämnvärd mängd. Om dessa personer missbrukar testosteron är risken stor att de skulle testa falskt negativt i ett dopingtest. Andra delstudier i avhandlingen visar att många omvandlingssteg i omsättningen av manliga könshormon varierar kraftigt mellan individer och mellan etniska grupper. Om detta har betydelse för androgenernas effekter och bieffekter är än så länge oklart.
ISBN 978-91-7357-397-9

Anders Eriksson, Umeå Universitet 2006
Strenght training and anabolic steroids: a comparative study of the trapezius, a shoulder muscle and the vastus lateralis, a thigh muscle, of strength trained athletes

Mathias Hallberg, Uppsala Universitet 2005
Anabolic Androgenic Steroids: Effects on Neuropeptide Systems in the Rat Brain

Anna MS Kindlund, Uppsala Universitet 2002
Epidemiological and neurobiological evidence for misuse of anabolic-androgenic steroids
ISBN 0282-7484, ISBN 91-554-5378-3

Pia Steensland, Uppsala Universitet 2001
Anabolic Androgenic Steroids and the Brain
ISBN 91-554-5192-6

Ingemar Thiblin, Karolinska Institutet 1999
Anabolic Androgenic Steroids and Violence
ISBN 91-628-3495-9

Rapporter

Region Örebro Län
Dopning, översikt, vård och behandling
Slutrapport från Nationellt kompetensutvecklingsprojekt (NKD)

Rapport, 2013-2015

Mickelsson, K
Dopningen i Sverige - en inventering av utbredning, konsekvenser och åtgärder
2009, Rapport 2009:15, ISBN 978-91-7257-644-5. Östersund, Statens folkhälsoinstitut.

Leifman H et al
Uppskattad användning av anabola androgena steroider bland tränande på gym - En observationsstudie genomförd på träningsanläggningar i Stockholms län
Rapport nr 39, 2009

Barland B, Tangen JO
Kroppspresentasjon og andre prestasjoner - en omfangsundersøkelse om bruk av Doping
PHS Forskning 2009:3, Politihøgskolen, Oslo 2009, ISBN 82-7808-065-8.

Börjesson A, Broodh König, E
Behovsinventering av information i Sveriges kommuner om missbruk av dopningsmedel
Rapport, 2008.

Leifman H, Rehnman C
Kartläggning av dopningsförekomst bland gymtränande i Stockholms län
Rapport nr 35, 2008

 

Ställ en fråga