Lived experiences of closeness to a person using Anabolic androgenic steroids (AAS) a next of kin perspective
I denna studie intervjuades 12 närstående. Syftet var att fördjupa kunskapen och förståelsen om deras levda erfarenheter av att leva nära en person som använder anabola androgena steroider. Resultat: Närstående till personer som använder AAS i denna studie var särskilt utsatta eftersom de upplever små möjligheter att påverka sin situation. Deras givna och trygga sammanhang går förlorat, och deras liv omgärdas av känslor av osäkerhet, rädsla, maktlöshet och sorg. Känslor av ensamhet utvecklas när deras problem inte uppmärksammas av andra och stöd saknas från familj och samhälle. https://pubmed-ncbi-nlm-nih-gov.proxy.kib.ki.se/38085771/

A Summary of Online Enquiries Submitted to Anti-doping Hotline 2005-2018

Denna studie har granskat de förfrågningar (7123 stycken) som lagts upp på Dopingjourens webbplats mellan åren 2015-2019 för att få kunskap kring vilken typ av frågor som ställs. De flesta frågorna (2924 stycken) gällde förfrågningar om anabola androgena steroider(AAS) och kom från en person som använde AAS och från en person som lever nära en som använder AAS. Av dessa specifika AAS frågor söktes främst personlig rådgivning kring risker och biverkningar. De som använde AAS hade en oro för somatiska biverkningar och problem relaterade till AAS injicering. Personer i nära relation uttryckte en oro över psykiska förändringar inklusive humörsvängningar och aggressivitet. https://pubmed-ncbi-nlm-nih-gov.proxy.kib.ki.se/36304044/

Studies of athlete biological passport biomarkers and clinical parameters in male and female users of anabolic androgenic steroids

I denna studie rekryterades 36 användare av anabola androgena steroider som fick dokumentera hur deras användning sett ut det senaste året. Provtagning av urin och blod gjordes. Syftet var att identifiera vilka doping substanser som kunde detekteras hos män och kvinnor som använder anabola androgena steroider. Förstahandsvalet skiljde sig åt mellan män (testosteron) och kvinnor (oxandrolone). Tillväxthormon användes av cirka 20 %.  Nandrolon var den substans som detekterades hos flest även hos de som inte använt den under senaste året. Av pågående användare av testosteron så uppnådde 82% ett positivt dopingtest (T/E ratios >4). Kvinnor som använde testosteron gel (n=2) nådde inte T/E ratio gränsen på 4 vilket indikerar att det finnas behov av ytterligare biomarkörer för kvinnor. Förändringar i gonadotropiner och hematologiska parametrar var förknippade med tiden för sista intag hos män medan hos kvinnor låg dessa biomarkörer inom det normala intervallet. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31925932

Men´s experiences of using anabolic androgenic steroids

I denna intervjustudie rekryterades 12 manliga användare av anabola androgena steroider. Syftet var att fördjupa kunskapen och förståelsen om informanternas levda erfarenheter av att använda anabola androgena steroider. Resultat: Mäns användning av AAS är ett komplext fenomen. Det är en existentiell utmaning att nå den perfekta kroppen. Missnöjet med kroppen bemästras med hård träning, strikt kost och AAS. Låg självkänsla kompenseras genom självkontroll, disciplin och prestation. Den perfekt förvärvade manliga kroppen är skör ur både ett existentiellt och biologiskt perspektiv. Den perfekta självbilden kan lätt raseras av motgångar. Existensen kan sättas i gungning om användningen av AAS avslöjas eller om kroppen sviker på grund av sjukdom. https://pubmed-ncbi-nlm-nih-gov.proxy.kib.ki.se/31925932/

Male Anabolic Androgenic Steroid Users with Personality Disorders Report More Aggressive Feelings, Suicidal Thoughts, and Criminality

I denna studie inkluderades 56 användare av anabola androgena steroider. Semistrukturerad intervjuformulär (SCID I och II) användes för att diagnosticera personer med psykiska sjukdomar och störningar. Subskalor från Comprehensive Psychopathological Rating Scale (CPRS) användes för att mäta förändringar i ångest och depression förändringar över tid. Resultat: Individer som diagnostiserats med en personlighetsstörning uppvisade en signifikant ökad risk att rapportera aggressivitet, självmordstankar/försök och kriminalitet. Ångestnivån sjönk mellan inklusion och uppföljning. https://pubmed-ncbi-nlm-nih-gov.proxy.kib.ki.se/32481676/

 

Ställ en fråga